Program kształcenia

  1. Informacje ogólne

  Mediacje sądowe i pozasądowe są najpopularniejszym i najbardziej zalecanym sposobem polubownego rozwiązywania sporów i konfliktów, dynamicznie się rozwijającym i zyskującym coraz większą popularność. Od lat w Polsce prowadzone są prace legislacyjne mające na celu uproszczenie alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR) oraz popularyzację idei mediacji, prowadząca do znacznego zwiększenia zakresu wykorzystania tego narzędzia na etapie poprzedzającym postępowanie przed sądem. Rosnąca popularność, ranga i skala mediacji w rozwiązywaniu sporów cywilnych niesie potrzebę profesjonalnego kształcenia mediatorów. Mediatorzy mogą prowadzić własną działalność gospodarczą lub świadczyć usługi na zlecenie w zakresie mediacji oraz ubiegać się o wpis na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesów sądów okręgowych.

  Ukończenie kursu „Szkoła Mediacji O-Media” pozwala na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych (zawód Mediator, PKD 69.10.Z) oraz rozwój kompetencji osobistych. Szkolenie uprawnia do ubiegania się o wpis na listę Stałych Mediatorów Sądowych prowadzoną przez Prezesów Sądów Okręgowych. Program jest zgodny z najnowszymi wymaganiami wobec mediatorów, tj. kwalifikacją rynkową „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych”, włączoną Obwieszczeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1198) oraz ze  Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 r., zakładającymi minimalną liczbę godzin kształcenia mediatorów w wymiarze 40 godzin.

  2. Zalecana ścieżka kształcenia

  Rekomendujemy wzbogacenie szkolenia podstawowego (40 godzin dydaktycznych) o kursy specjalistyczne i treningi kompetencji psychospołecznych mediatora, w wymiarze – w zależności od tematyki - 30 lub 20 godzin dydaktycznych. Zalecana także jest praca własna w wymiarze ok. 30 godzin.

  Wskazana ścieżka kształcenia, t.j. Kurs Szkoła Mediacji, szkolenia specjalistyczne oraz praca własna stanowią dobre podstawowe przygotowanie do ubiegania się o zdobycie kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” oraz „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych”, w której opracowaniu uczestniczyła jako ekspertka VCC dr Ewa Kosowska-Korniak, właścicielka O-Media.

  3. Odbiorca

  Oferta kształcenia jest skierowana do osób, zatrudnionych w instytucjach oraz podmiotach, w których istotne są kompetencje z zakresu prowadzenia mediacji oraz sztuki rozwiązywania konfliktów m.in. w kancelariach prawnych, firmach windykacyjnych, bankach, ośrodkach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych zajmującymi się rozwiązywaniem sporów i pomocy konkretnym grupom osób.

  Mediacje jako forma bieżącego rozwiązywania sporów i konfliktów, świetnie się sprawdzają w małych i średnich firmach, firmach rodzinnych, jak i dużych przedsiębiorstwach. Zdobycie uprawnień mediatora to dobry pomysł na dokształcanie kadry menedżerskiej , pracowników działów HR, obsługi prawnej lub działu kadr.

  Odbiorcy szkolenia to:

  • adwokaci, radcowie prawni, komornicy i notariusze;
  • psychologowie i psychoterapeuci, którzy chcą poszerzyć swój warsztat zawodowy;
  • kuratorzy sądowi i pracownicy socjalni, w tym asystenci rodziny;
  • urzędnicy, pracownicy samorządu terytorialnego
  • pracownicy działów HR
  • osoby świadczące nieodpłatną pomoc prawną w ramach Punktów nieodpłatnych porad prawnych I świadczenia nieodpłatnych porad obywatelskich;
  • drobni usługodawcy, chcący usprawnić procesy związane z dochodzeniem należności od osób fizycznych;
  • studenci różnych kierunków studiów (m.in. prawo, psychologia, socjologia, pedagogika, ekonomia);
  • nauczyciele i pedagodzy szkolni
  • osoby bezrobotne lub planujące zmianę zawodu.

  Oferta kursów specjalistycznych oraz treningów umiejętności mediacyjnych oraz treningów  kompetencji psychospołecznych mediatora jest skierowana także do osób, które ukończyły w innej formie, w innej instytucji szkolące szkolenie podstawowe z zakresu mediacji, ale nie przeszły praktycznego treningu oraz do praktykujących mediatorów, pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

  4. Cele kształcenia

  4.1. Cel ogólny

  Osoba kończąca Szkołę Mediacji O-Media, dzięki praktycznemu charakterowi zajęć, jest gotowa do samodzielnego planowania i przeprowadzania pełnego procesu mediacji w sprawach cywilnych zarówno w postępowaniach sądowych, jak i pozasądowych.

  Szkolenie przygotowuje uczestnika do pełnienia roli mediatora poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji a w szczególności z konstruktywnej komunikacji interpersonalnej, psychologii konfliktu, radzenia sobie z emocjami, asertywności, negocjacji.

  4.2. Cele szczegółowe

  Osoba kończąca Szkołę Mediacji O-Media:

  1. Posługuje się wiedzą z zakresu prowadzenia mediacji
  2. Ustala zasady współpracy ze stronami mediacji
  3. Dokonuje diagnozy konfliktu
  4. Wspiera strony mediacji i udrażnia komunikację między nimi
  5. Poszukuje rozwiązań i konstruuje porozumienie
  6. Prowadzi dokumentację mediacyjną.

  5. Opis zakładanych efektów kształcenia

  5.1. Wiedza:

  1. Zna i rozumie zagadnienia ogólne dotyczące mediacji

  2. Zna i rozumie zagadnienia prawne dotyczące mediacji

  3. Charakteryzuje techniki stosowane w procesie mediacji

  4. Charakteryzuje zagadnienia dotyczące psychologii konfliktu, tj. przyczyny, skutki, dynamikę

  5. Definiuje rodzaje i fazy konfliktu

  5. Ma rozszerzoną widzę o różnych rodzajach i sposobach komunikacji interpersonalnej

  6. Posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu prawa cywilnego

  5.2. Umiejętności:

  1. Dokonuje analizy konfliktu, rozpoznaje przedmiot sporu oraz stanowiska i oczekiwania stron.
  2. Na podstawie analizy, ocenia czy nie ma przeciwskazań do zastosowania mediacji.
  3. Jest przygotowany/a do motywowania i wspierania stron w poszukiwaniu rozwiązań sprzyjających rozwiązywaniu konfliktów.
  4. Stosuje techniki zarządzania emocjami oraz techniki mediacyjne
  5. Sporządza dokumenty niezbędne w procesie mediacji (umowę o przeprowadzenie mediacji, protokół z posiedzenia mediacyjnego).
  6. Wspiera strony w procesie kształtowania finalnej ugody mediacyjnej.
  7. Potrafi dostrzec elementy umożliwiające wykonanie porozumienia.
  8. Jest przygotowany/a do reagowania oraz rozwiązywania problemów, często w zmiennych i nieprzewidywalnych warunkach.
  9. Rozumie zakres odpowiedzialności wynikający z wykonywania działań zawodowych
  10. Odbiera i tworzy wypowiedzi, odczytuje parajęzyk i metakomunikaty w komunikacji
  11. Ustala zasady współpracy pomiędzy mediatorem a stronami
  12. Potrafi usuwać zakłócenia i blokady komunikacyjne.

  5.3. Kompetencje:

  1. Potrafi wypełniać rolę zawodową mediatora i stosować etos pracy
  2. Jest gotów do rozwiązywania konfliktów społecznych na rzecz interesu publicznego
  3. Potrafi świadomie planować i realizować własną ścieżkę kariery zawodowej mediatora.

  6. Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji

  Poziom 5 PRK.

  7. Wpis na listę stałych mediatorów

  Dla uzyskania wpisu na listę mediatorów stałych prowadzoną przez prezesów sądów okręgowych niezbędne jest spełnienie dodatkowych wymagań: osoba nie była karana za przestępstwa umyślne, co najmniej 26-letnia, znająca język polski oraz posiadająca wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji (art. 157a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.).

  8. Program zajęć

  Program zawarty jest w konkretnych szkoleniach:

  9. Trenerzy

  Zajęcia prowadzi dwoje trenerów:

  dr Ewa Kosowska-Korniak

  mediatorka sądowa, dr prawa, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, dyrektor Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu, działającego przy Opolskiej Izbie Gospodarczej, ekspert merytoryczny Fundacji VCC w zakresie mediacji w sprawach cywilnych oraz mediacji w sprawach gospodarczych, biorący udział w opracowaniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości kwalifikacji rynkowych „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych, egzaminator Instytucji Certyfikującej kwalifikacje rynkowe „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” VCC. Mediator stały Sądu Okręgowego w Opolu, trener I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, dr prawa. Kierownik studiów podyplomowych „Mediacje sądowe i pozasądowe” w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu, ekspert WSB Opole ds. mediacji, specjalista ds. szkoleń wiceprezes ds. mediacji Sądu Arbitrażowego przy Opolskiej Izbie Gospodarczej.

  Grażyna Górska

  Mediatorka sądowa, prawnik. Zajmuje się zawodowo mediacjami od ponad ośmiu lat. Prowadzi szkolenia podstawowe oraz specjalistyczne z mediacji sądowych i pozasądowych, rodzinnych, gospodarczych, konstruowania ugód, jest trenerem mediacji VCC. Egzaminator Instytucji Certyfikującej kwalifikacje rynkowe „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” VCC Mediator stały przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, Opolu, Świdnicy i Sieradzu, założycielka i Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych, właścicielka Kancelarii Mediacyjnej i Prawnej w Oławie, Mediator w Ośrodku Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców prawnych we Wrocławiu. Organizatorka Oławskich Konferencji Mediacyjnych. Jako prawnik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych posiada znajomość przepisów prawnych, realiów prowadzenia działalności gospodarczej, umiejętność redagowania ugód mediacyjnych w każdej dziedzinie prawa oraz współpracy z profesjonalnymi pełnomocnikami.

  10. Metody pracy

  Szkolenia są prowadzone w formie warsztatowej, z wykorzystaniem procesu grupowego, w małych grupach (maksymalnie 10-12 osób). Blisko 80 procent zajęć to trening umiejętności mediacyjnych: ćwiczenia i symulacje mediacji. 

  Stosujemy następujące metody pracy:

  • Warsztatowo - treningowe
  • Mini - wykłady
  • Scenki "superwizowane", symulacje mediacji
  • Testy i autotesty
  • Informacja zwrotna podczas symulacji mediacji
  • Analiza Indywidualnego Przypadku
  • Prezentacja

  11. Agenda dnia szkoleniowego

  9.00-11.15– Moduł I

  11.15.-11.30 – Przerwa kawowa

  11.30 – 13.00 – Moduł II

  13.00-13.45 – lunch

  13.45-17.30 – Moduł III *

  Praca własna 1 godz. (zadanie domowe)

  *w dniach, w których są dwa moduły szkoleniowe, moduł II rozpoczyna się po lunchu.

  12. Co nas wyróżnia?

  Kształcimy praktycznie! Nasze szkolenie to cztery dni treningu z udziałem dwóch doświadczonych mediatorek i trenerek, które chętnie dzielą się swoim warsztatem i doświadczeniem mediacyjnym, prowadzą uważną obserwację, podczas treningów, przekazują informację zwrotną. Każdego dnia mediujemy, ćwiczymy, szlifujemy warsztat, uzupełniając wiedzę teoretyczną według proporcji praktyki i teorii 80/20.

  Dobry mediator zna techniki mediacji, psychologię konfliktu i przepisy prawa, ale przede wszystkim zna samego siebie, dzięki czemu może pomagać innym. Łączy interdyscyplinarną wiedzę z miękkimi umiejętnościami, a te można ćwiczyć tylko podczas symulacji mediacji, czyli w praktycznych zadaniach wykonywanych w grupie.

  Dzięki integracji grupy, wspólnym posiłkom i rozmowom, uczestnicy przyswajają wiedzę szybciej i znacznie efektywniej niż w pracy samodzielnej. Uzupełnieniem szkolenia jest praca własna po zajęciach, w formie zadania domowego i powtórki materiału. Szkolenie kończy się pisemnym testem.

  13. Co zabrać na szkolenie?

  Niekrępujące swobodne stroje,… uśmiech i dobry nastrój

  W cenie szkolenia jest lunch (w wersji mięsnej lub wegetariańskiej), przerwy kawowe (napoje, ciasta i ciastka, owoce), komplet materiałów szkoleniowych, notes, długopis, skrypt, wzory dokumentów.

  14. Informacje logistyczne

   Miejsce: 45-047 Opole, ul. Ludwika Waryńskiego 2, Szkoła Master

  Termin: I weekend 13-14 lipca, II weekend 20-21lipca 2019, godz. 9.00 – 17.30.