Szkoła Mediacji

  Korzyści:

  Szkoła Mediacji O-Media Grażyna Górska i dr Ewa Kosowska-Korniak jest autorskim kursem, umożliwiającym zdobycie zawodu mediatora, prowadzonym przez doświadczone mediatorki i trenerki mediacji

  Firma O-Media i prowadzony przez nią Kurs Szkoła Mediacji posiada akredytację Kuratora Oświaty w Opolu jako placówka kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

  Firma O-Media dr Ewa Kosowska-Korniak przeszła także pozytywnie proces akredytacji i uzyskała status Akademii Edukacyjnej VCC (oraz Partnera Egzaminacyjnego VCC).

  Vocational Competence Certificate (VCC) to jednolity system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych, który powstał z myślą o integracji procesów nabywania wiedzy, umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych z wymaganiami przedsiębiorstw działających na międzynarodowym rynku pracy. System VCC jest zgodny z założeniami Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK) i Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) oraz uwzględnia specyfikę rynku VET tj. pozaformalnej edukacji zawodowej w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym przede wszystkim w Polsce będącej największym państwem regionu.W zakresie certyfikacji standard VCC umożliwia przygotowanie do wykonywania nowego zawodu - New Compe-tences, jak również uzupełnienie, podwyższenie i zaktualizowanie posiadanych kwalifikacji zawodowych do potrzeb zmieniającego się rynku pracy - Select Competences.

  Program kursu „Szkoła Mediacji” jest zgodny z najnowszymi wymaganiami wobec mediatorów, tj. kwalifikacją rynkową „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych”, włączoną Obwieszczeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1198) oraz ze  Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 r.

  Kurs stanowi dobre przygotowanie do ubiegania się o zdobycie kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” lub „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych”

  Co nas wyróżnia?

  • Charakter warsztatowy wszystkich szkoleń
  • Nauka poprzez symulacje, ćwiczenia, pracę, analizę konkretnych przykładów z praktyki
  • Prowadzenie symulacji mediacji przez trenera
  • Pokazywanie własnego warsztatu pracy
  • Wyjątkowa atmosfera szkoleń i integracja grupy uczestników
  • Profesjonalnie przygotowane  i obszerne skrypty dla uczestników

  Uczymy praktyki a nie teorii

  • Pokazujemy swój warsztat pracy
  • Pokazujemy, jak prowadzimy mediację, prowadząc symulacje z udziałem uczestników
  • Dzielimy się sytuacjami z praktyki zawodowe
  • Ćwiczymy na podstawie konkretnych przypadków
  • Dbamy o atmosferę podczas szkoleń i integrację grupy
  • Dbamy o atmosferę podczas szkoleń i integrację grupy.

  Kształcimy praktycznie! Nasze szkolenie to cztery dni treningu z udziałem dwóch doświadczonych mediatorek i trenerek, które chętnie dzielą się swoim doświadczeniem mediacyjnym i prowadzą uważną obserwację podczas treningów, przekazują informację zwrotną.

  Każdego dnia mediujemy, ćwiczymy, szlifujemy warsztat, uzupełniając wiedzę teoretyczną według proporcji praktyki i teorii 80/20.

  Dobry mediator zna techniki mediacji, psychologię konfliktu i przepisy prawa, ale przede wszystkim zna samego siebie, dzięki czemu może pomagać innym. Łączy interdyscyplinarną wiedzę z miękkimi umiejętnościami, a te można ćwiczyć tylko podczas symulacji mediacji, czyli w praktycznych zadaniach wykonywanych w grupie.

  Dzięki integracji grupy, wspólnym posiłkom i rozmowom, uczestnicy przyswajają wiedzę szybciej i znacznie efektywniej niż w pracy samodzielnej. Uzupełnieniem szkolenia jest praca własna po zajęciach, w formie zadania domowego i powtórki materiału. Szkolenie kończy się pisemnym testem.

  Informacje logistyczne:

  Czas trwania: dwa kolejne weekendy, sobota i niedziela, godz. 9.00-17.30

  Miejsce: 45-047 Opole, ul. Ludwika Waryńskiego 2, Szkoła Master

  Cena szkolenia: 1400 zł + VAT 1722 zł brutto]

  Cena zawiera: lunch (w wersji mięsnej lub wegetariańskiej), przerwy kawowe (napoje, ciasta i ciastka, owoce), komplet materiałów szkoleniowych, notes, długopis, skrypt, wzory dokumentów.

  Co zabrać ze sobą? Niekrępujące swobodne stroje,… uśmiech i dobry nastrój.

  Jak się zapisać? Na podstawie wysłanego online formularza szkoleniowego otrzymasz fakturę proforma. Szczegółowe informacje: Dorota Michniewicz-Rybarz, dyrektor ds. szkoleń: 608 482 020, kontakt@o-media.pl.

  Trenerzy:

  Dr Ewa Kosowska-Korniak

  Pasjonatka mediacji, dobrej rozmowy, uważności na drugiego człowieka. Jej celem jest inspirowanie innych do pracy nad sobą i swoimi relacjami z otoczeniem. Doświadczona trenerka mediacji z rekomendacją trenerską I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Dr nauk prawnych, Mediator stały Sądu Okręgowego w Opolu, wykładowca akademicki, kierownik studiów podyplomowych „Mediacje sądowe i pozasądowe” w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu i we Wrocławiu. Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu. Trener mediacji VCC. Właścicielka Instytutu Komunikacji O-Media. Ekspert merytoryczny Fundacji VCC w zakresie mediacji w sprawach cywilnych oraz mediacji w sprawach gospodarczych, biorący udział w opracowaniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości kwalifikacji rynkowych „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych, egzaminator Instytucji Certyfikującej kwalifikacje rynkowe „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” VCC.

  Grażyna Górska

  Jej pasją są mediacje, którymi zajmuje się zawodowo od ponad siedmiu lat. Prowadzi szkolenia podstawowe oraz specjalistyczne z mediacji sądowych i pozasądowych, rodzinnych, gospodarczych, konstruowania ugód, jest trenerem mediacji VCC. Egzaminator Instytucji Certyfikującej kwalifikacje rynkowe „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” VCC Mediator stały przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, Opolu, Świdnicy i Sieradzu, założycielka i Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych, właścicielka Kancelarii Mediacyjnej i Prawnej w Oławie, Mediator w Ośrodku Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców prawnych we Wrocławiu. Organizatorka Oławskich Konferencji Mediacyjnych. Jako prawnik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych posiada znajomość przepisów prawnych, realiów prowadzenia działalności gospodarczej, umiejętność redagowania ugód mediacyjnych w każdej dziedzinie prawa oraz współpracy z profesjonalnymi pełnomocnikami.

  Cel szkolenia:

  Szkolenie przygotowuje uczestnika do pełnienia roli mediatora poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji a w szczególności z konstruktywnej komunikacji interpersonalnej, psychologii konfliktu, radzenia sobie z emocjami, asertywności, negocjacji.

  Kurs obejmuje następujące moduły tematyczne:

  • Podstawowe zasady i składniki postępowania mediacyjnego - procedury mediacyjne
  • Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów
  • Podstawy negocjacji i mediacji
  • Techniki mediacji i komunikacji
  • Trening umiejętności mediacyjnych i komunikacyjnych
  • Symulacje mediacji - informacja zwrotna.
  • Przeciwskazania do prowadzenia postępowań mediacyjnych
  • Wymagana dokumentacja w postępowaniach mediacyjnych
  • Wiedza o prawnych i organizacyjnych aspektach funkcjonowania procedur mediacji.
  • Standardy, zasady mediacji
  • Etyka w zawodzie mediatora
  • Specyfika mediacji cywilnych, rodzinnych, gospodarczych oraz karnych..

  Program szkolenia Szkoła Mediacji

  I dzień szkolenia:

   (GODZ. 9.00-17.30, PRZERWA kawowa godz. 11.-11.15, OBIADOWA 13.00-13.45)

  I Wprowadzenie do mediacji. Komunikacja w mediacji

  1. Definicja, istota i zasady mediacji
  2. Komunikacja w mediacji, zakłócenia i blokady komunikacyjne
  3. Style komunikacyjne
  4. Trening technik komunikacyjnych w mediacjach
  5. Mediator – rola i kompetencje w zawodzie
  6. Zadania mediatora, prawa i obowiązki.
  7. Wprowadzenie do postępowania mediacyjnego
  8. Przebieg postępowania mediacyjnego
  9. Monolog mediatora
  10. Symulacja mediacji z udziałem trenera

  II dzień szkolenia:

  (GODZ. 9.00-17.30, przerwa kawowa 11.- 11.15, PRZERWA OBIADOWA 13.00-13.45)

  II Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiazywania konfliktów. Trening mediacji

  1. Podstawy wiedzy psychologicznej o mechanizmach powstawania konfliktów
  2. Dynamika konfliktu
  3. Rodzaje konfliktu
  4. Diagnoza konfliktu
  5. Interwencje w konflikt
  6. Strategie rozwiązywania konfliktów
  7. Zaburzenia percepcji w sytuacjach konfliktowych
  8. Docieranie do potrzeb
  9. Różnice między stanowiskiem a interesem
  10. Symulacje mediacji

  III dzień szkolenia :

  (GODZ. 9.00-17.30, przerwa kawowa 11.- 11.15, PRZERWA OBIADOWA 13.00-13.45)

  III Prawne i organizacyjne aspekty mediacji. Trening mediacji

  1. Przebieg postępowania mediacyjnego
  • Zasady mediacji
  • Etapy mediacji
  1. Trening umiejętności i technik  mediacyjnych:
  • prowadzenie wstępnych spotkań
  • nawiązanie kontaktu ze stronami, ustalenie zasad współpracy i zawarcie kontraktu
  • wspieranie stron w mediacji
  • poszukiwanie rozwiązań i konstruowanie porozumień
  1. Podstawy prawne zastosowania procedur mediacyjnych w tym zmiany kodyfikacji
  • Zagadnienia praktyczne związane z organizacją postępowania mediacyjnego
  • Zasady współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości
  • Prowadzenie dokumentacji
  • Wzory dokumentów mediacyjnych
  • Prowadzenie własnej praktyki mediacyjnej
  • Symulacje mediacji

   

  IV dzień szkolenia:

  (GODZ. 9.00-17.30, przerwa kawowa 11.- 11.15, PRZERWA OBIADOWA 13.00-13.45)

  IV Trening umiejętności praktycznych w zakresie mediacji

  1. Trening umiejętności  i technik negocjacyjnych
  • Zasady negocjacji opartych na współpracy
  • etapy i style negocjacji
  • taktyki negocjacyjne
  • BATNA, WATNA
  • przełamywanie impasu w mediacjach i negocjacjach
  1. Zagadnienia etyki zawodowej mediatora
  2. Standardy pracy mediatora
  3. Międzynarodowe standardy postępowania mediacyjnego
  4. Stosowanie procedur mediacyjnych w Polsce i na świecie – sprawy karne i cywilne
   (rodzinne i gospodarcze), konflikty sąsiedzkie i w społecznościach lokalnych, spory
   zbiorowe itp.
  5. Symulacje mediacji

  Metody pracy:

  Warsztatowo - treningowe
  Mini - wykłady
  Scenki "superwizowane", symulacje mediacji
  Testy i autotesty
  Informacja zwrotna podczas symulacji mediacji
  Analiza Indywidualnego Przypadku

  Agenda dnia szkoleniowego:

  9.00-11.15– Moduł I

  11.15.-11.30 – Przerwa kawowa

  11.30 – 13.00 – Moduł II

  13.00-13.45 – lunch

  13.45-17.30 – Moduł III

  Praca własna 1 godz. (zadanie domowe)

  Zalecana ścieżka edukacyjna dla profesjonalnych mediatorów

  1. Kurs podstawowy Szkoła Mediacji 40 godzin
  2. Wybrany kurs specjalistyczny (20 godzin) + 3. kurs zaawansowany – warsztat konstruowania ugód mediacyjnych (10 godzin), łącznie 30 godzin

  Oferujemy kursy specjalistyczne:

  "Mediacje cywilne i gospodarcze – mediacje w biznesie”

  "Mediacje pracownicze – rozwiązywanie konfliktów w organizacji i w miejscu pracy "

  "Mediacje rodzinne"

  „Mediacje szkolne”  (z udziałem eksperta)

  „Mediacje administracyjne” (z udziałem eksperta)

  Oferujemy kursy dla zaawansowanych mediatorów:

  1. Doskonalenie warsztatu pracy mediatora" - szkolenie praktyczne dla zaawansowanych

  oferta skierowana do osób, które ukończyły kurs mediacji w przeszłości, nie uczestniczyły w Szkole Mediacji O-Media i odczuwają potrzebę praktycznych ćwiczeń, uczestniczenia w symulacjach różnych typów mediacji, udoskonalenia warsztatu pracy]

  2. Warsztaty konstruowania ugód mediacyjnych”

  zajęcia praktyczne – krok po kroku, tworzenie ugód we wszystkich rodzajach spraw, zalecane jako uzupełnienie szkolenia specjalistycznego; możliwość zorganizowania warsztatów z ugód wyłącznie rodzinnych, gospodarczych i cywilnych lub pracowniczych]

  3.  "Superwizja dla mediatorów" - szkolenie praktyczne dla zaawansowanych

  4.  "Mentoring w mediacji”

  5. staże - możliwość uczestniczenia w realnych mediacjach - szkolenie III stopnia dla zaawansowanych, absolwentów szkoły mediacji